Arvot ja toiminta-ajatus

Ar­vom­me, sy­dä­men si­vis­tys, it­sen­sä ja ym­pä­ris­tön­sä ke­hit­tä­mi­nen ja ter­ve ta­lous ovat pon­nis­tus­poh­jam­me

 

Arvot ja toiminta-ajatus

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no -kon­ser­nin toi­min­ta-aja­tuk­se­na on hen­ki­sen ja ai­neel­li­sen kas­vun edis­tä­mi­nen vies­tin­nän kei­noin. Kon­ser­nin 100-vuo­ti­sen tai­pa­leen ai­ka­na me­dia-ala on ko­ke­nut suu­ren mul­lis­tuk­sen. Toi­min­ta-aja­tuk­sem­me on kan­ta­nut muu­tos­ten ja vuo­si­kym­men­ten yli. Vies­tin­nän tar­pee­seen vas­taa­mi­nen on ol­lut Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj:n tär­kein teh­tä­vä jo pian sa­dan vuo­den ajan. Sitä se on myös tä­nään.


Ar­vom­me, sy­dä­men si­vis­tys, it­sen­sä ja ym­pä­ris­tön­sä ke­hit­tä­mi­nen ja ter­ve ta­lous ovat pon­nis­tus­poh­jam­me. Ha­luam­me ol­la ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na alu­eem­me ke­hit­tä­mi­ses­sä ja edis­tä­mäs­sä asiak­kai­dem­me me­nes­tys­tä.

arvot.jpg
Ar­vom­me, sy­dä­men si­vis­tys, it­sen­sä ja ym­pä­ris­tön­sä ke­hit­tä­mi­nen ja ter­ve ta­lous ovat pon­nis­tus­poh­jam­me.