Osavuosikatsaus 1.1.- 30.4.2018

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2018

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Jopox Oy, Creamedia Finland Oy Ab, Suomen Messupromoottorit Oy ja Spektr Kustannus Oy. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudella ja sen jälkeen

Vuoden 2017 syksyllä aloitettu julkaisuliiketoiminnan toimitusjärjestelmän käyttöönotto on saatettu päätökseen ja Keskipohjanmaa-lehti siirtyi tabloidiin helmikuussa 2018. Projektiin liittyvä ns. ennakoivan taiton työstäminen jatkuu.

Vuoden alussa käynnistettiin projekti julkaisuliiketoiminnan digitaalisten palveluiden uudistamiseksi. Projektin tavoitteena on huomattavasti aiempaa parempi palvelu ja sitä kautta selkeä tilaajamäärän kasvattaminen. Syyskuun loppuun mennessä toteutettavan projektin aikana julkaisuliiketoiminnan kunkin lehden verkkosivusto uusitaan ja kukin lehti saa oman mobiiliapplikaationsa.

Osana Keskipohjanmaa-lehden tabloiduudistusta aloitettiin toukokuussa Keskipohjanmaa-lehden sisältöuudistus. Uudistukseen liittyy myös lehden toimintatapojen ja organisaation uudistaminen.

Toukokuussa sovittiin Elisa Oyj:n kanssa Anvian kotisivupalveluiden siirtämisestä osaksi digitaalisen yksikön Kosilan liiketoimintaa.

Toukokuussa emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj osti mainostoimisto Creative Preludi Oy:n liiketoiminnan. Liiketoimintasiirto tapahtuu 1.8.2018

Konsernin taloudellinen kehitys

Konsernin rakenne on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna merkittävästi muuttunut ja siksi taloudelliset tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuussa 2017 Lönnberg Painot Oy:n osakekanta myytiin Grano Oyj:lle ja lokakuussa emoyhtiö osti Suomen Messupromoottorit Oy:n koko osakekannan. 

Kaikkien nykyisten liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi vertailujaksoon verrattuna. Konsernin neljän kuukauden liikevaihto oli 9,5 milj. e (19,5 milj. e 2017) 

Konsernin liikevoitto oli 0,26 milj. e (1,06 milj. e 2017). Liikevoittoprosentti oli 2,7. Katsauskauden voitto oli 0,19 milj. e.

Kaikkien nykyisten liiketoiminta-alueiden kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. 

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,6 milj. e. Merkittävimmät investoinnit olivat aktivoidut tuotekehityskulut julkaisuliiketoiminnan digitaalisiin palveluihin ja Jopox Oy:n tuotekehitykseen. Yhtiö on sijoittanut vuoden 2018 alkupuolella Lönnberg Painot Oy:n myynnistä saamiaan varoja osake- ja korkorahastoihin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat + 65 teur ja omavaraisuusaste 64,5 % (48,7 % 2017).

Hallinto

Yhtiökokouksessa 25.4.2018 yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Luoma, Sari Puutio, Jarmo Nissi, Tapio Savola, Heikki Wilen ja Vesa Kaunisto. Järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Luoma ja varapuheenjohtajaksi Sari Puutio. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,8 euroa osaketta kohden, yhteensä 778.305,60 euroa. 

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Elina Pesonen KHT.

Odotukset loppuvuodelle

Konsernin koko vuoden liikevaihto tulee pienenemään edellisen vuoden tasosta konsernirakenteen muuttumisen seurauksena. Myös konsernin liikevoitto verrattuna edellisvuoteen tulee laskemaan johtuen edellisen vuoden kertaluontoisista myyntivoitoista.

Suhdannetilanne on parantunut alkuvuonna. Liikevaihdon ja kannattavuuden ennustamiseen nykyisessä mediamurroksessa liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä.

Konsernilla on strategisia omistuksia mediatoimialan yhtiöissä, joihin voi liittyä toimialan kehityksestä johtuvaa arvostusriskiä. Yhtiöllä on varoja sijoitettuna osake- ja korkorahastoihin, joihin liittyy tavanomaista sijoitusriskiä. Sijoitusriskiä hallitaan kohteiden monipuolisella hajautuksella

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

Hallitus

Vesa Pihlajamaa, toimitusjohtaja

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernitilinpäätöksen laskennallisena verovelkana on huomioitu kertyneen poistoeron laskennallinen verovelka ja laskennallisena verosaamisena verotuksessa tekemättömien poistojen laskennallinen verosaaminen. Laskennassa on käytetty voimassa olevaa 20 %:n verokantaa.

<< Takaisin